Students in Shang Hai City of China            Students in U.S.A.

Disciple Students in Hai Na State of China.

Sitting from left: Li You Cai, Wu Yang Ceng, Master Liu, Yang Bing

Standing From left: Wu Hui, Wu Shun, Wang Ya Di, Shu Hong Hai, Fu Tao, Li Shen Xing, Du Yun Yu, Wang Bing

 
Master Liu Teaching kungfu in Hai Nan state of China at 1986
 
 
 
 

Li You Cai

Wu Shun

Li You Cai

Li You Cai

Wang Bing

Wang Bing

Wang Bing

Li You Cai

Wang Bing

Yang Bing

Li Shen Xing

Wu Shun

 

Li Shen Xing