Hebei Hsing-I

Pi Chuan (Splitting)
Pi Chuan (Splitting)
Zhuan Chuan (Drilling)
Zhuan Chuan (Drilling)
Pao Chuan (Pounding)
Pao Chuan (Pounding)
Hun Chuan (Crossing)
Hun Chuan (Crossing)
Beng Chuan (Smashing or Crushing)
Beng Chuan (Smashing or Crushing)